Stypendium szkolne dla uczniów

Ułatwienia:

Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej - składanie wniosków 1 - 15 września 2019 r. w OPS w Sułkowicach.

Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (oraz pełnoletni uczniowie)
mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego. 

Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 528 zł na osobę miesięcznie.
(uwaga: do dochodu nie wlicza się kwoty 500 +).
Wnioski dla uczniów podstawowych i szkół ponadpodstawowych należy składać w
ustawowym terminie 1 - 15 września 2019 r.

Jeżeli w rodzinie wystąpiło w ostatnim czasie zdarzenie losowe, można się również ubiegać o
jednorazowy zasiłek szkolny.


Druki wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny oraz wszelkie informacje
szczegółowe można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul.
Sportowa 45, który prowadzi całość spraw związanych z przyznawaniem pomocy
materialnej o charakterze socjalnym.

Druki do pobrania tutaj

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Sułkowicach, ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub
pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21