Druga Szansa

Ułatwienia:

 

 

             Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach zaprasza do udziału w projekcie „Druga szansa” realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma na celu wzrost kompetencji społecznych
i zawodowych u mieszkańców gminy Sułkowice zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Udział  w projekcie jest bezpłatny i skierowany dla 33 osób. Realizowany będzie w okresie 01.06.2019 do 31.05.2022. Całkowita wartość projektu  wynosi 624525,00  zł. w tym dofinasowanie ze środków UE w wysokości  530825,00 zł.

                Projekt będzie realizowany na terenie gminy Sułkowice. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie: indywidualne i grupowe doradcy zawodowego, psychologa, psychiatry, pracownika socjalnego, logopedy, będzie możliwość odbycia staży zawodowych oraz  wsparcie dla osób uzależnionych.

                Rekrutacja do projektu: Druga szansa” odbywać się będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sułkowicach od  10.06.2019 roku do 30.06.2019 roku. Informacje na temat projektu i rekrutacja będzie prowadzona w pok. nr 2 przez Piotra Budzonia i Bożenę Moskal  w godzinach pracy Ośrodka. lub telefonicznie 122725020 w. 25.

Ulotka

 

Przejdź do

 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł