Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Ułatwienia:

 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (pobierz)


Pozostałe dokumenty:

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01  (83 KB)

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02  (81.3 KB)

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03  (81.6 KB)

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej - ZKDR-04  (88.1 KB)

Objaśnienia do wniosku  (40.5 KB)

Instrukcja - jak wypełnić elektroniczny wniosek o aplikację mKDR?  (2.8 MB)

Instrukcja - jak wypełnić wniosek o ZKDR-04?  (856.6 KB)


(składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności  w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.)

Wstecz

Przejdź do

 

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł