Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ROZEZNANIE RYNKU

na realizację zadania – transport uczestników projektu „Druga szansa” na szkolenie

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na dowóz uczestników projektu „Druga szansa” do Krakowa w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozeznanie rynku (.pdf)